Organising Committee

 • Prof. Thilo Rehren (Chair)
 • Dr Michel Menu (Co-Chair)
 • Meghna Desai (Co-Chair)
 • Associate Professor Athanasios Vionis (ARU, UCY)
 • Dr Lindy Crewe (CAARI)
 • Dr Kyriaki Tsirtsi
 • Marcel Frenken
 • Nikolas Louka
 • Andriana Nikolaidou
 • Athanasios Koutoupas
 • Luciarita Nunziata
 • Panagiotis Koullouros

 

Administration and co-odination: Ms Tania Biberian

Finance and Accounts: Ms Christiana Katti

 International Scientific Committee (more to be added)

 • Georgios Artopoulos (CyI)
 • Thilo Rehren (CyI)
 • Agiatis Benardou (DARIAH ERIC / ATHENA RC)
 • Nikolas Bakirtzis (CyI)
 • Sorin Hermon (CyI)
 • Kirsi Lorentz (CyI)
 • Evi Margaritis (CyI)
 • Stelios Lekakis (University of Newcastle) 
 • Sam Turner (University of Newcastle)
 • Michel Menu (CyI) 
 • Nadia Cantin (CEAlex, Egypt)
 • Efthymia Nikita (CyI)
 • Demetra Aristotelous (Department of Antiquities)
 • Valentina Vassalo (CyI) 
 • Véronique Chankowski (EFA)
 • Artemios Oikonomou (CyI, NCSR Demokritos)
 • Andreas-Germanos Karydas (NCSR Demokritos)